Ordensbestemmelser for kirkegården

 1. Kirkegården er ikke aflåst.
 2. Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.
 3. Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
 4. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.
 5. Kirkegården tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
 6. Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
 7. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
 8. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
 9. Hunde skal føres i snor og evt. efterladenskaber opsamles.
 10. Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
 11. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse.
 12. Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
 13. Ukrudt bekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
 14. Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
 15. Bænke må kun opstilles på gravstederne med kirkegårdsudvalgets samtykke.
 16. Der må i begrænset omfang opsættes levende lys på gravstederne. Ved opsætning af levende lys må der tages tilbørligt hensyn til brandfare. Beholdere til levende lys skal fjernes snarest efter nedbrænding på foranledning af indehaveren af gravstedsretten.
 17. Der må ikke opsættes elektrisk belysning på gravstederne.
 18. Der må ved dækning af gravstedet kun anvendes naturfarvede materialer.
 19. Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

Graveren og Kirkeværgen er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordens bestemmelser til kirkegårdsudvalget.

Kontakt til Kirkegården

Henvendelse med forespørgsel om Kirkegården kan rettes til:

Graver Jens-Ole T. Rasmussen
Træffes hverdage 12-12.30.
Tlf. 66 18 00 89 / 23 21 88 26
E-mail: graver@naesbysogn.dk

Kirkegårdsvedtægt

Vedtægt for Kirkegården er revideret med den nye afd. S i 2017.

Klik på billedet og se denne!

Takster

Takster for Kirkegården følger de af Hjallese Provsti godkendte takster, dette gælder for takster i al almindelighed, men også for vinterdækning af gravsteder med gran eller andre materialer.

Se de aktuelle takster her.