Du er her: 

Aktivitetsudvalg

Udvalget sammensættes af Menighedsrådet med 4 - 5 medlemmer udpeget af Rådet.

Fødte medlemmer er Kirkens 2 præster.
Kirkens organist deltager i relevante møder.

Udvalgets opgave er at planlægge og gennemføre Kirkens Aktiviteter, som blandt andet består af sogne- og eftermiddagsmøder, menighedsudflugt, høstmarked og familie dage.
Andre arrangementer kan tages op.

Kirke / Kirkegårds og bygningsudvalg

Vedtægt og ordensbestemmelser for Næsby Kirkegård

Den nugældende vedtægt blev revideret i 2006 og blev godkendt og underskrevet af Provstiudvalget den 11. maj 2006.
Rettelserne var en tilpasning til gældende lovgivning, men samtidig en væsentlig ændring for reglerne omkring gravminder / gravudsmykning.

Udvalget påser, at der ikke anbringes gravminder eller udsmykning, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for Kirken eller Kirkegården eller, hvis indskrift og udstyr må anses for upassende.

Det fremhæves samtidig, at såfremt der skulle opstå skader på gravminder m.m. forårsaget af f.eks. hærværk eller vold, så har kirkegården intet ansvar, men der er tilføjet, at indehaver af brugsretten har pligt til at udbedre evt. indtrufne beskadigelser.
Såfremt dette ikke sker træffer Menighedsrådet afgørelse.

Se hele vedtægten på følgende link! 

PR- og medieudvalg

Udvalget består af 2 af Menighedsrådets valgte medlemmer samt sognets præster.

Udvalgets opgave er at sørge for Næsby Kirkeblads udgivelse.

Præsterne er i den forbindelse ansvarshavende redaktør for Kirkebladet på skift.

Gældende Kirkeblad kan ses i sin fulde længde på hjemmesidens forside øverst til højre og dette gentager sig på flere sider.

Kunstudvalg

I Næsby Kirke har vi valgt at have et kunstudvalg, udvalget vælges blandt Menighedsrådets medlemmer.

Udvalgets arbejde går ud på at få kunstnere fra så bredt et område som muligt, både skulpturer, billeder og andre emner som egner sig til at udstille.
Som regel i en periode på 2 måneder.

Vi har ingen kunstforening og kan derfor ikke honorere udstillere økonomisk eller forsikre det udstillede.

Der afholdes reception / fernisering for udstilleren uden omkostninger, evt. udstillere kan rette henvendelse til udvalget eller til Kirkekontoret, Bogensevej 92, Næsby.